Ochrana osobních údajů

30. 3. 2022

Vztahující se ke stránce: https://usporybudovam.cz.

GDPR – ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společností Chytré bydlení Morava s.r.o.

Správce vašich údajů
Společnost Chytré bydlení Morava s.r.o., IČO: 09819151, se sídlem Sokolská 584/11 Olomouc 779 00, vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
  • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.


V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Chytré bydlení Morava s.r.o. vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje
Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
Kontaktní údaje
Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
Údaje o odborném zaměření
Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Příjemce vašich údajů
S Vašimi osobními údaji přichází do styku: Chytré bydlení Morava s.r.o., BLUENET NTS a.s., kurýrní a poštovní služby, Google.com a to pouze v rozsahu, který jim umožňuje GDPR. Nakládat s databázemi mohou pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a firmou Chytré bydlení Morava s.r.o. anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Chytré bydlení Morava s.r.o.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu firmy Chytré bydlení Morava s.r.o. anebo zaslanou elektronicky na info@usporybudovam.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na info@usporybudovam.cz.

Další články

Čištění otopné soustavy

Čištění otopné soustavy

Problémy topných systémů Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak…
Ukázka realizace

Ukázka realizace

Orientace fotovoltaických panelů směrem na východ a na západ maximalizuje využití plochy (minimalizuje mezery mezi řadami) a rozkládá výrobu elektrické…
Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Jedná se o zásadní téma úspory budovám. Pokud například uvažuji na podzim o instalaci fotovoltaické elektrárny a není pravděpodobné, že…